چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵

وجه تسمیه بم

arge-bam5بم کلمه ای فارسی و به معنای اوایی درشت و خشن است در مورد علت نامگذاری این ناحیه سه نظریه بیان شده است . اولین مربوط می شود به داستان هفتواد ، و زمانی که کرم بترکید ، صدای خشن و بلندی دارد ، برخی معتقدند بهمن بن اسفندیار ( شاه هخامنشی ) با فرامرز پسر رستم در این محل جنگ نمود و بهمن پیروز شد ، و بم مخفف محل جنگ بهمن است . نظر سوم وجه تسمیه این شهر را از موقعیت طبیعی و سوق الجیشی آن دانسته اند ، که در دشت وسیع و هموار این ناحیه ی جغرافیایی ، تپه سنگی وجود داشت که ارگ بم و رفیعی بر روی آن بنا نهاده اند و به دلیل بلندی و بزرگی ، کلمه ی بم را انتخاب نموده اند.

وجه تسمیه بم
5 با 1 رای

، ،

نظر خود را ثبت کنید