دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

کرمان به روایت سفرنامه ” تلگرافچی فرنگی “

تلگرافچی فرنگی .وی مامور کشیدن سیم تلگراف به کرمان بود – آورده است شهر کرمان خیلی تفصیل دارد . اولا شال باف خانه زیاد و پانزده هزار نفر شال باف دارد . چندجا رفتیم تماشا کردیم . مرد و بچه های کوچک چندنفر به سن هفت نرسیده در توی زیر زمین در اتاق تاریک متعفن نشسته مشغول شال بافتن بودند . دو ساعت پیش از طلوع افتاب شروع و شب تا یک ساعت بعد از مغرب کار می کردند . مواجب بچه از سالی سه تومن الی ده تومان است . مرد سالی ده تومان الی بسیت و پنج تومان دارد . معلوم است کسی که بیست و پنج تومان مواجب اوست خیلی کامل است . شالباف ها اکثر جوان میمیرند . و سببش کار سخت و عفونت اطلاق و هوای بد آنجاست ، و جمیع شالباف ها ناخوش و بد حال اند .

کرمان به روایت سفرنامه ” تلگرافچی فرنگی “
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید