بایگانی برای : آیین

آیین رونمایی شماره تازه جنگ هنر مس اعلان

با حضور سید محمود دعایی ، هوشنگ مرادی کرمانی ، سید علی میر فتاح چهارشنبه ۱۰ آبان ساعت : ۱۶:۳۰ در مصلی تهران ، نمایشگاه مطبوعات ، انتهای راهرو ۲۱ کارگاه ۲ آیین رونمایی شماره تازه جنگ هنر مسامتیاز دهید.

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
، ، ، ، ، ،