بایگانی برای : افتتاح

افتتاح اولین جاده تندرستی در سراهای دانشجویی دختران کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان روزنگار

افتتاح اولین جاده تندرستی در سراهای دانشجویی دختران کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمانامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
، ، ،