بایگانی برای : الکترونیک

اولین مرکز پژوهشی IOT با حضور روسای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کمیته امداد کشور در کرمان افتتاح شد روزنگار

اولین مرکز پژوهشی IOT با حضور روسای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کمیته امداد کشور در کرمان افتتاح شدامتیاز دهید.

شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴
، ،