بایگانی برای : بافت تاریخی

راه‌اندازی پایگاه بافت تاریخی شهر کرمان/ رشد ۲۵ درصد اشتغال در صنعت گردشگری استان روزنگار

راه‌اندازی پایگاه بافت تاریخی شهر کرمان/ رشد ۲۵ درصد اشتغال در صنعت گردشگری استانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵
، ، ،