بایگانی برای : تلگرافچی فرنگی

کرمان به روایت سفرنامه ” تلگرافچی فرنگی “ نوشته

تلگرافچی فرنگی .وی مامور کشیدن سیم تلگراف به کرمان بود – آورده است شهر کرمان خیلی تفصیل دارد . اولا شال باف خانه زیاد و پانزده هزار نفر شال باف دارد . چندجا رفتیم تماشا کردیم . مرد و بچه های کوچک چندنفر به سن هفت نرسیده در توی زیر زمین در اتاق تاریک متعفن نشسته مشغول شال بافتن بودند .

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
، ، ، ،