بایگانی برای : دورگه

نمایش دورگه اعلان

نمایش دورگه نویسنده : سعید تشکری کارگردان :حسام اسدی شکاری* *تولیدات واحد نمایش حوزه هنری کرمان* بازیگران : فاطمه طغرلی فاطمه محمودی دستیار و مشاورکارگردان: ساحل صالحی فر یکشنبه ۱۴بهمن ۹۷ شهر خاتون آباد(شهربابک) نمایش دورگهامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
، ،