بایگانی برای : رئیس

” اولین رئیس آموزش و پرورش کرمان “ نوشته

میرزا غلام علی خان قزل ایاغ اولین رئیس اداره ی علوم و معارف بود . اداره ی که بعدا به اداره معارف و اوقاف و صنایع مسترفه فرهنگ ، و سپس به اداره ی فرهنگ ، و در نهایت به اداره ی آموزش و پرورش تغییر نام داد . وی که به همراه دانش علی مقلب به نصرت السلطان در سال ۱۳۲۴ ق به کرمان امده بود پایه گذار این اداره در کرمان شد.

دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
، ،