بایگانی برای : شعر کوتاه

همزمان با بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران اعلان

آیین رونمایی و جشن امضاء “مرا می نویسی” مجموعه شعر کوتاه سید علی میرافضلی دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ هزارویکشب، شهر فرهنگ همزمان با بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهرانامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
، ،