بایگانی برای : شعر

نهمین همایش شعر سیمرغ اعلان

عصر شعر ستارگان کویر به مناسبت سه شاعر بزرگ اردیبهشتی سعدی / فردوسی /خیام با حضور شاعران برجسته کرمان یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت » ۱۷:۳۰ مکان : خیابان ابن سینا ، مجاور کرمان شناسی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق نهمین همایش شعر سیمرغامتیاز دهید.

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
، ، ، ،