بایگانی برای : محله قدیم

محله های قدیمی کرمان ” محله دولت خانه “ نوشته

این محله از شمال به قسمتی از خیابان ابوحامد از جنوب به خیابان شریعتی و تلاقی خیابان فلسطین به طرف غرب تا خیابان عباس صباحی محدود می شود . این محله توسط شاهرخ خان زرندی که پس از قتل نادرشاه افشار از سوی عادل شاه در سال ۱۱۶۰ق در کرمان به حکومت رسید پایه گذاری شد . وی در دوران حکومتش عمارتی در این محله ساخت که مقر حکومتی وی محسوب می شد .

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
، ، ،