بایگانی برای : معماری

مقررات اخلاقی حرفه معماری در کرمان نوشته

اخلاق ارتباط نزدیکی با ارزش ها دارد، تعریف اخلاق می تواند به معنای اعتماد،صداقت،درستی باشد در واقع ابزار کار معماران،نویسنگان و هنرمندان می باشد که با رعایت اصول معنوی و ارزش های رفتاری مشخص در یک گروه یا جامعه به ساختن و خلق کردن می پردازند.

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۳
، ،