۶۵ سال نذری

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵

رضا بهرامی از آدمهایست که کم پیدا میشوند . بزرگواری که همیشه در کارهای خیر بوده و دور از اسم ورسم ، میز و مقام کارش را انجام داده . او درتکمیل سنتی که پدر خدا بیامرزش شروع کرده سالهاست در ظهرتاسوعا وعاشورا نذری میدهد.

، ،