یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

همزمان با بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران

آیین رونمایی و جشن امضاء
“مرا می نویسی”
مجموعه شعر کوتاه سید علی میرافضلی
دوشنبه، 21 اردیبهشت ماه 1394
هزارویکشب، شهر فرهنگ
همزمان با بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید