سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

شماره ۳۵۳ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

باغ صد هکتاری روی دست شهر/
مراقب افت قند باشید/
هر قراردادی برای کشتن سگ غیر قانونی است/
دستش شفاست/
این شوق از کجا بر میخیزد ؟/
ما به اعتبار اسم گلگهر سرمایه گذاری میکنیم/
تئاتر کرمان عقب رفته است/
صدرنشینی اتفاقی نیست/
نیامده ایم که در کار اداره ها دخالت کنیم/
به بطری مشروب هم نمیشود اعتماد کرد

شماره ۳۵۳ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید