سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

شماره ۵۳۹ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد

بگویند برو می روم و دیگر برنمیگردم/
می خواهم روی پای خودم بایستم/
سیرجان و رویای پایتختی کتاب/
رخدادهای فرهنگی هنری سیرجان/
دستگیری قاتل پس از سه ماه فرار/
فقط یک راه وجود دارد تفاهم اصناف و شهرداری/
بودجه شهرداری محقق شد /
تحویل پرندگاه وحشی به محیط زیست

شماره ۵۳۹ هفته نامه پاسارگاد منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید