شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

شماره ۶۱۷ هفته نامه استقامت منتشر شد

بحران شدشد ابی در کمین 9 شهرستان کرمان/
ما به احیای بافت تاریخی احساس نیاز بیشتری میکنیم /
قدر دان میراث افضلی پور باشیم/
موزه بانو حیاتی نمایشگاه شال بافی می شود/
صادرات سخت ترین شرایط را می گذراند/
دکتر زند رضوی عامل رخداد/
ویژه سیزدهمین دوره جایزه افضلی پور/
سعی کردم راوی بی طرفی باشم/
نویسنده ما از گنجینه جنوب الهام میگیرد

شماره ۶۱۷ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید