شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

شماره ۶۲۶ هفته نامه استقامت منتشر شد

مکاری مشروط با خاتم/
مرگ خاموش نخل ها/
زوم میراث روی بام کرمان/
حاشیه نشینی در کرمان متوقف نشده است/
شوخی و جدی 2 روی سکه تئاتر/
قلم طلایی به سید محمود دعایی اعطا می شود/
ستمگران عالم بدانند که عاقبتی جز نابودی ندارند/
انتقاد برای رشد جامعه نیاز است/
تبار شناسی طایفه حکیمان نفیس در کرمان

شماره ۶۲۶ هفته نامه استقامت منتشر شد
امتیاز دهید.

،

نظر خود را ثبت کنید