یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

نمایش دورگه

نمایش دورگه
نویسنده : سعید تشکری
کارگردان :حسام اسدی شکاری* *تولیدات واحد نمایش حوزه هنری کرمان*
بازیگران :
فاطمه طغرلی
فاطمه محمودی
دستیار و مشاورکارگردان:
ساحل صالحی فر
یکشنبه
۱۴بهمن ۹۷
شهر خاتون آباد(شهربابک)

نمایش دورگه
امتیاز دهید.

، ،

نظر خود را ثبت کنید