دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

افتتاح اولین جاده تندرستی در سراهای دانشجویی دختران کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان

افتتاح اولین جاده تندرستی در سراهای دانشجویی دختران کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید