پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساختمان جدید سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افتتاح شد

ساختمان جدید سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افتتاح شد
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید