پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵

بازخوانی موازی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی

نوشتن از روی دست زندگی

«نوشتن از روی دست زندگی» در پیشخوان کتاب
نشر نون کتابی را با بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی روانه بازار نشر کرد.
کتاب «نوشتن از روی دست زندگی» بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی توسط نشر نون منتشر و راهی بازار نشر شد.
«نوشتن از روی دست زندگی» به بررسی موازی آثار داستانی دو نویسنده‌ی مطرح کودک می پردازد که به عنوان دومین عنوان از «منظومه نقد و نظر» نشر نون منتشر شده است. نویسنده‌ی این کتاب مجاهد غلامی ست که دکترای زبان و ادبیات فارسی داشته و سال‌ها پیرامون ادبیات معاصر به پژوهش پرداخته است.
در مقدمه این کتاب آمده است:
«نوشتن از روی دست زندگی با مروری بر زندگی هوشنگ مرادی کرمانی گشوده شدهاست و بیشتر از به دست دادن گزارشی از زندگی وی برجسته کردن رویدادهایی مدّ نظر بودهاست که امکان داشته به مرور زمان بر تکوین نگرشهای خاصّی در نویسنده و شیوه داستاننویسی وی تأثیر گذار بوده باشند. سپس سیاههای تفصیلی از داستانهای نویسنده به دست داده شدهاست و در ادامه، داستاننویسی هوشنگ مرادی کرمانی، به وجهی کلّی دیده و بررسی شدهاست. در آغاز آن بخش نیز نظر به ضرورت پاسداشت الزامات و مقتضیّات نقد ادبی در معنای نوین آن که قرائتی خلّاق از متن و مبتنی بر نظریّه در پی تبیین دلالتهای ضمنی آن باشد، مطالبی در روششناسی کار، آمدهاست.
بخش بعد به تحلیل تکتک داستانهای مرادی کرمانی، از نخستین داستانهای انتشار یافته و در دسترس وی تا آخرین داستانهای وی تا این زمان، اختصاص یافتهاست. در نیمه دوم کتاب که پای صمد بهرنگی نیز به میان میآید، ابتدا با همان انگیزهای که در به دست دادن طرحی از زندگی مرادی کرمانی وجود داشته، اضلاعی از زندگی صمد بهرنگی و مرادی کرمانی روی در روی هم گذارده و با یکدیگر سنجیده شدهاست. مقایسه داستانهای بهرنگی و مرادی کرمانی در ساحت‌های اندیشگی، هنری و فنّی، یکبار به وجهی کلّی و باری دیگر به وجهی جزئی و با تمرکز بر مقایسه موردی داستانهای این دو نویسنده، بخش پایانی این اتّفاق است.»
«نوشتن از روی دست زندگی» در 267 صفحه و با قیمت 22هزار تومان توسط نشر نون منتشر شد

بازخوانی موازی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی
امتیاز دهید.

، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید