بایگانی برای : آتش سوزی

درختان کنار جبالبارز جنوبی در معرض نابودی/ زغال‎گیری پدیده فاجعه‎بار مخرب طبیعت روزنگار

درختان کنار جبالبارز جنوبی در معرض نابودی/ زغال‎گیری پدیده فاجعه‎بار مخرب طبیعتامتیاز دهید.

شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴
، ، ،