بایگانی برای : ازادی

بیش از پنج میلیارد ریال به خانواده زندانیان نیازمند در کرمان کمک شد روزنگار

بیش از پنج میلیارد ریال به خانواده زندانیان نیازمند در کرمان کمک شدامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ، ،
کرمان به عنوان برترین استان کشور در زمینه آزادی زندانیان معرفی شد – See more at: http://www.kerman-online.ir/fa/news/98641/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF#sthash.Auvs1Xhb.dpuf روزنگار

کرمان به عنوان برترین استان کشور در زمینه آزادی زندانیان معرفی شد – See more at: http://www.kerman-online.ir/fa/news/98641/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF#sthash.Auvs1Xhb.dpufامتیاز دهید.

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
، ، ، ، ،