بایگانی برای : تعزیه

نشست بررسی جایگاه عاشورا در هنر اعلان

تعزیه و نمایش ایرانی دکتر یدالله عباسی یکشنبه ۲۹ مهر عاشورا در آوا و نوای محلی ایرانی دکتر پیروز ارجمند دوشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۶ الی۱۹ تالار دکتر سینایی ، بخش مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر نشست بررسی جایگاه عاشورا در هنرامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
، ، ،