بایگانی برای : ثبت تاریخی

کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بود روزنگار

کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بودامتیاز دهید.

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
، ، ، ، ، ، ،