بایگانی برای : حسن روحانی

استاندار کرمان: سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد؛ دیدار مردمی در رفسنجان روزنگار

استاندار کرمان: سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد؛ دیدار مردمی در رفسنجانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ،
استقبال از رییس جمهور، برگ زرین افتخار آفرین دیگری در تاریخ این دیار ثبت خواهد کرد + برنامه سفر روزنگار

استقبال از رییس جمهور، برگ زرین افتخار آفرین دیگری در تاریخ این دیار ثبت خواهد کرد + برنامه سفرامتیاز دهید.

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
، ، ،