بایگانی برای : خانه خشتی

مجموعه بنای حاج آقا علی در رفسنجان با ۳۰ میلیون خشت خام بزرگترین خانه خشتی جهان محسوب می شود روزنگار

مجموعه بنای حاج آقا علی در رفسنجان با ۳۰ میلیون خشت خام بزرگترین خانه خشتی جهان محسوب می شودامتیاز دهید.

دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
، ، ،
مجموعه بنای حاج آقا علی در رفسنجان با ۳۰ میلیون خشت خام بزرگترین خانه خشتی جهان محسوب می شود روزنگار

مجموعه بنای حاج آقا علی در رفسنجان با ۳۰ میلیون خشت خام بزرگترین خانه خشتی جهان محسوب می شودامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
، ،