بایگانی برای : خانه های تاریخی

پیشنهاد ویژه: خانه بهادر الملک پیشنهاد ویژه

در گذشته خانه مکانی بود که هم رفاه و آسایش را برای افراد خانواده تامین میکرد و هم تصویری از باورها و اعتقادات مذهبی را به تماشا می گذاشت.در گوشه و کنار استان کرمان خانه های ارزشمند هنوز با شکوه و آرام به دنیای آپارتمانی با بناهای عمودیش فخر می فروشند. کرمان روز به سهم خود و برای ادای دین به این میراث فاخر سعی در شناساندن و یادآوری آن ها به مخاطبان خود، دارد…

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲
، ، ،