بایگانی برای : مس

کنکاش” کلنجارهایی با رنگ، بوم، چوب، سفال، مس اعلان

تولد خط شخصی “ماهور” آثار حمیدرضا کاشانی، افتتاحیه:یکشنبه ساعت پنج عصر، مکان : گالری هومهر، خ آبنوس کوچه ۵ نمایشگاه تا هفتم شهریور ادامه دارد کنکاش” کلنجارهایی با رنگ، بوم، چوب، سفال، مسامتیاز دهید.

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ،
اداب و رسوم صنایع دستی کرمان نوشته

مسگری یکی از شعبات فلزکاری است . قلم زنی روی مس در دو شهر اصفهان و کرمان از دیرباز رواج داشته است . قلم زنی ، دارای دو روش : برجسته کاری و سطح کاری است . در شیوه ی سطح کاری که خاص منطقه کرمان است

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
، ، ،