بایگانی برای : کرمان

خسارت ۳۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به رسته‌های شغلی در استان کرمان روزنگار

خسارت ۳۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به رسته‌های شغلی در استان کرمانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
، ، ، ، ، ،
کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بود روزنگار

کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بودامتیاز دهید.

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
، ، ، ، ، ، ،