بایگانی برای : کرونا در کرمان

خسارت ۳۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به رسته‌های شغلی در استان کرمان روزنگار

خسارت ۳۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به رسته‌های شغلی در استان کرمانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
، ، ، ، ، ،