بایگانی برای : کر مان

«نوشتن از روی دست زندگی» در پیشخوان کتاب اعلان

بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی نشر نون در ۲۶۷ صفحه قیمت ۲۲هزار تومان بیشتر بخوانید «نوشتن از روی دست زندگی» در پیشخوان کتابامتیاز دهید.

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
، ، ، ،