بایگانی برای : گنجعلیخان

کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بود روزنگار

کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بودامتیاز دهید.

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
، ، ، ، ، ، ،
و اما گنجعلی خان که بود ؟ نوشته

گنجعلی خان شخصی درستکار بود که در زمان شاه عباس سی سال در کرمان حکومت کرد و عمارات وی هنوز هم درکرمان برجاست ( از جمله حمام گنجعلی خان ). روایت است زمانی بدخواهان نزد شاه عباس از گنجعلی خان بدگویی کردند که مردی ستمکار و نادرست است و با رعایا بدرفتاری می کند.شاه چون گنجعلی خان را از دیرباز می شناخت، این گفته را نپذیرفت اما برای اینکه حقیقت امر را در یابد، بی خبر و تنها از اصفهان به یزد و از آنجا به کرمان رفت.

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
، ،
اجرای آئین های سنتی نوروز در کرمان اعلان

۲۴ الی ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۴ بازار بزرگ کرمان، کاروانسرای گنجعلیخان صبح، ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ عصر، ۱۶ الی ۱۸ اجرای آئین های سنتی نوروز در کرمانامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
، ، ، ،