شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴

درختان کنار جبالبارز جنوبی در معرض نابودی/ زغال‎گیری پدیده فاجعه‎بار مخرب طبیعت

درختان کنار جبالبارز جنوبی در معرض نابودی/ زغال‎گیری پدیده فاجعه‎بار مخرب طبیعت
امتیاز دهید.

، ، ،

نظر خود را ثبت کنید