یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

مدیرکل غله استان کرمان به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه دستگیر شد

مدیرکل غله استان کرمان به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه دستگیر شد
امتیاز دهید.

، ، ، ، ،

نظر خود را ثبت کنید