کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بود

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹

کاروان‌سرای گنجعلی‌خان هشتمین اثر ثبت جهانی کرمان خواهد بودامتیاز دهید.

، ، ، ، ، ، ،